ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์
ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์

ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์

บุคคลกรในองค์กร คือ บุคคลที่สำคัญมากที่สุด เมื่อมีสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีจะช่วยดึงดูดคนที่มีสามารถให้อยากอยู่กับองค์กรได้ การทำประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์ได้นั้นคุณจะสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองได้แบบครอบคลุม ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยในแบบที่เหมาะสม

สิทธิประโยชน์ของประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำเร็จรูป

สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมเมื่อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมเมื่อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1.สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TRD)

คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพทำงานใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือสูญเสีย 2 ใน 6 ส่วน เช่น สูญเสียสายตา สูญเสียขาตั้งแต่ข้อเท้า สูญเสียแขนตั้งแต่ข้อมือ

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1.บันทึกสลักหลังคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ

  • ​​สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • มีทั้งแบบ Long Scale หรือแบบ Short Scale

2.บันทึกสลักหลังคุ้มครองค่าชดเชย

  • คุ้มครองค่าชดเชย 2 เท่า ขณะเป็นผู้โดยสารรถขนส่งทางบกสาธารณะ
  • คุ้มครองค่าชดเชย 2 เท่า ขณะเป็นผู้โดยสารในลิฟท์สาธารณะ
  • คุ้มครองค่าชดเชย 2 เท่า เมื่อเกิดไฟไหม้ในอาคารสาธารณะ

3.บันทึกสลักหลังคุ้มครองกรณีฆาตรกรรม จลาจล และสงครามการเมือง

  • ขยายความคุ้มครองขณะที่ถูกทำร้าย ลอบทำร้าย หรือฆาตรกรรม
  • ขยายความคุ้มครองขณะที่มีเหตุจลาจลและสงครามกลางเมือง
ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

จ่ายเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจะประกอบไปด้วย ดังนี้

1.ค่าห้อง ค่าอาหารประจำวัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)

2.ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล

3.ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ เป็นไปตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

4.ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เช่น ค่ายา, ค่าอุปกรณ์, ค่าใช้ห้องปฏิบัติการ, วัสดุสิ้นเปลือง, ค่าบริการกายภาพบำบัด, ค่าพยาบาล, ค่าวิสัญญีแพทย์ที่วางยาสลบหรือยาชา หรือค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น

5.ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ (รวมวงเงินกับข้อ 4)

6.ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ถ้ามีการผ่าตัด รวมวงเงินกับข้อ 3 ถ้าไม่มีการผ่าตัด รวมวงเงินกับข้อ 4

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.ต้องเป็นองค์กร บริษัท หรือห้างร้านที่ประกอบกิจการการในประเทศไทย มีพนักงานปฏิบัติงานเต็มเวลาและรับเงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ โดยนายจ้างจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

2. เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินประเภทธุรกิจขั้นที่ 3

3. ระยะเวลาคุ้มครองเป็นแบบปีต่อปี

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ สำหรับการทำประกันกลุ่ม