Upload Image...

ประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

แผนประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver ช่วยส่งเสริมวินัยการออมเงินสำหรับก้าวแรกแห่งการทำงาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ LifePlus+ Saver

Upload Image...

แผนการออมที่คุณเลือกเองได้

เลือกชำระเบี้ยแบบ 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี หรือ ชำระเบี้ยแบบ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี

Upload Image...

คุ้มค่ากับความคุ้มครองชีวิตที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

รับค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนทั้งหมด พร้อมรับผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Upload Image...

การันตีมีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 เป็นต้นไป และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

LifePlus+ Saver
LifePlus+ Saver
LifePlus+ Saver
LifePlus+ Saver

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบ คือ แบบ 10 ปี (ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10) และ แบบ 15 ปี (ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15)
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตที่ 100% ของทุนประกันภัย รวมกับเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • รับเงินจ่ายคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 จนถึงสิ้นปีก่อนครบกำหนดอายุสัญญา และมีเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150% ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
 • เพิ่มโอกาสในการรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดอายุสัญญา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทประกันภัย)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย

 • แผนไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10 : 1 เดือน – 55 ปี
 • แผนไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15 : 1 เดือน – 50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี หรือ 25 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เลือกได้แบบ 10 ปี หรือ 15 ปี

การแบ่งงวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขการรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท/ปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

FAQ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน LifePlus+ Saver

ตอบ :

 • แผน LifePlus+ Saver 20/10 : 1 เดือน – 55 ปี
 • แผน LifePlus+ Saver 25/15 : 1 เดือน – 50 ปี

ตอบ : LifePlus+ Saver เงินเริ่มต้นเอาประกันภัยอยู่ที่ 150,000 บาท

ตอบ : ผู้ทำประกันภัยจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทประกันภัยรับทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัย

ตอบ : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เฉพาะแบบที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

ตอบ : เบี้ยประกันไม่ปรับขึ้นตามอายุ

ตอบ : สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร