Upload Image...

iInvest

ช่วยคุณสะสม ปกป้อง และส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ iInvest มีอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน และพร้อมปกป้องความมั่งคั่งให้กับคุณ เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก

Upload Image...

ลงทุนง่าย จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว

สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ทุกเวลาตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

Upload Image...

ค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมรับผลตอบแทนมากกว่า

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0.75% ของเบี้ยประกันภัย และรับโบนัสเมื่อถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

Upload Image...

เหนือการการลงทุนรูปแบบอื่น เพราะมีความคุ้มครองชีวิต

พร้อมมอบผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งเดียว

การบริการความมั่งคั่ง iInvest
iInvest การบริหารความมั่งคั่ง
เหตุผลดี ๆ ของ iInvest
เหตุผลดี ๆ ที่ iInvest

ตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครอง iInvest

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1 ล้านบาท

ตารางผลประโยชน์ iinvest

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นปีรวมโบนัสที่ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1% กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ณ ปีกรมธรรม์ที่ 45 เดือนที่ 8 โดยผู้เอาประกันภัยมีอายุ 78 ปี

* อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1%, 2%, 5% ต่อปี‚ ณ สิ้นปีกรมธรรมที่แสดงเป็นเพียงค่าสมมติตัวอย่างเพื่อทําความเข้าใจในการคํานวณเท่านั้น ในสถานการณ์จริงอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาวการณ์ของตลาดและการลงทุนในกองทุนรวม บริษัทฯ มิได้รับรอง หรือรับประกันมูลค่าผลตอบแทน

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนด (เช่น วันหยุดกองทุน, วันหยุดราชการ เป็นต้น) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค้าขายคืนหน่วยลงุทนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

  • จ่ายค่าเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมีภาระระยะยาว
  • หากต้องการลงทุนเพิ่ม สามารถลงทุนเพิ่มได้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
  • มีความคุ้มครองชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยผลประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิตจะอยู่ที่ 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
  • จะได้รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (หากไม่มีการถอนเงินจากกรมธรรม์)
  • เลือกกองทุนเพื่อลงทุนเองได้ โดยกองทุนคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • มีค่าธรรมเนียมต่ำ 0.75% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
  • นำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกัน

1 เดือน – 75 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

ชำระเบี้ยประกันแค่เพียงครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

กรณีที่บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง

  • ไม่เปิดเผยความจริง หรือบอกกล่าวความเท็จ บริษัทจะยกเลิกสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

FAQ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน iInvest

ตอบ : เป็นประกันชีวิตควบการลงทุนแบบจ่ายชำระครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี กรณีเสียชีวิตจะได้รับผลประโยชน์ 110% ของเบี้ยชำระครั้งเดียว หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ (แล้วแต่อย่างใดมากกว่า)

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม เพิ่มเงินลงทุนได้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป พร้อมรับโบนัสเมื่อถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป สามารถนำค่าธรรมเนียมไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ตอบ : ผู้ทำประกันภัยต้องแจ้งมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทประกันทราบ ซี่งการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัย