ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ
ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับบุคคลที่คุณรักและตัวคุณเอง สามารถมั่นใจได้ว่าหนี้สินของคุณจะไม่ตกเป็นภาระของคนข้างหลังเมื่อเกิดเหตุขึ้น

 

เลือกแผนประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง (MRTA)

กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง (MRTA)

กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญา (GLTSP)

กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญา (GLTSP)

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ที่คุ้มครองแบบปีต่อปี (YRT)

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ที่คุ้มครองแบบปีต่อปี (YRT)

กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบจำนวนเงินเอาประกันลดลง (MRTA)

ข้อดีของแบบประกัน มีอะไรบ้าง

  • ภาระหนี้สินจะไม่ตกเป็นของผู้ค้ำประกันและครอบครัว
  • บริษัทฯ จะชำระหนี้สินหรือเงินกู้ แทนสมาชิกหรือทายาท
  • ทายาทจะได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้สินหรือเงินกู้
  • ค่าเบี้ยประกันถูก ให้ความคุ้มครองสูง
  • ชำระค่าเบี้ยประกันแบบครั้งเดียวเท่านั้น
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลงในแต่ละปี
  • ลดความเสี่ยงของเชื่อ ด้วยความคุ้มครองที่ลดลงตามอายุสัญญา
  • รับเงินก้อน (มูลค่าเวนคืนเงินสด) เมื่อชำระเงินกู้ทั้งหมดครบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง
  • ค่าเบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 20-70 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาคุ้มครองอายุต้องไม่เกิน 70 ปี )

2.ระยะเวลาคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่ 3-30 ปี

3.จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง