Upload Image...

iWealthy

ให้ความคุ้มครอง ปกป้อง พร้อมสะสมความมั่งคั่งอย่างมั่นคง จบครบในกรมธรรม์เดียว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ iWealthy มีอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้องคุณอย่างมั่นคง

Upload Image...

คุ้มครองเหนือกว่าประกันทั่วไป

ให้ความคุ้มครองสูงถึง 60 เท่าของเบี้ยประกันหลัก

Upload Image...

มีความยืดหยุ่น

สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนและความคุ้มครองได้ เพื่อให้เหมาะสมกับคุณ

Upload Image...

รับผลตอบแทนที่มากกว่า

มีโบนัสสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปี 6 ขึ้นไป

ทำไมต้องประกัน iWealthy

Upload Image...

จ่ายเบี้ยน้อย ให้ความคุ้มครองสูง

เบี้ยประกันคุ้มครองชีวิตไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันภัยที่ได้รับ (มากกว่าประกันแบบทั่วไป)

Upload Image...

อิสระสูง ปรับเปลี่ยนได้

เลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย

Upload Image...

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

กองทุนถูกคัดสรรมาอย่างดี บริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครอง iWealthy

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1.2 ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวด (RPP) 30,000 บาท เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนรายงวด (RTU) 30,000 บาท ชําระเบี้ยแบบรายปี

ตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครอง iWealthy

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นปีปรวมโบนัสที่ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1% และ 2% มีโอกาสที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการชําระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับความคุ้มครองที่ลดลง ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จํานวนความคุ้มครองและอายุรับประกันภัย

* อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1%, 2%, 5% ต่อปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่แสดงเป็นเพียงค่าสมมติตัวอย่างเพื่อทําความเข้าใจในการคํานวณเท่านั้น ในสถานการณ์จริงอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวการณ์ตลาดและการลงทุนในกองทุนรวม บริษัทฯ มิได้รับรอง หรือรับประกันมูลค่าผลตอบแทน

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนด (เช่น วันหยุดกองทุน, วันหยุดราชการ เป็นต้น) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค้าขายคืนหน่วยลงุทนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

  • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายงวด เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ
  • หากต้องการลงทุนเพิ่ม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
  • สามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครอได้ โดยมีผลตอบแทนกรณีเสียชีวิต 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงุทน หรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
  • รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 6 ขึ้นไป หากไม่มีการถอนเงินใด ๆ จากกรมธรรม์ และหยุดชำระเบี้ยในปีนั้น ๆ
  • เลือกกองทุนเพื่อลงทุนได้เอง ซึ่งเป็นกองทุนที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการดำเนินการได้
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกัน

1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

ครบอายุ 99 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

กรณีที่บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง

  • ไม่เปิดเผยความจริง หรือบอกกล่าวความเท็จ บริษัทจะยกเลิกสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

FAQ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน iWealthy

ตอบ : iWealthy เป็นประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยเงินเอาประกันภัยเลือกได้สูงสุด 60 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (ขึ้นอยู่กับอายุลูกค้า)
หลังชำระค่าเบี้ยประกันครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะมีการหักหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ความคุ้มครองยังมีผลบังคับใช้เท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่

ตอบ : จะได้รับผลประโยชน์ดังนี้

กรณีครบสัญญาถึงอายุ 99 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า)

ตอบ : หลังจากที่จ่ายเบี้ยประกันครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระค่าเบี้ยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้กรมธรรม์ยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีพอชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ตอบ : ผู้ทำประกันจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบตามความจริง โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน