Upload Image...

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน iLink

ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ iLink

Upload Image...

ให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันทั่วไป

มีความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป โดยเลือกจำนวนเงินเอาประกันได้สูงสุด 280 เท่า*

Upload Image...

บริหารจัดการง่าย สะดวก

เพิ่ม-ลด ความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการในแต่ละช่วงวัยของชีวิต (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัทประกัน)

Upload Image...

เพิ่มมูลค่าผลตอบแทน

มีโบนัสสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก เพื่อคุ้มครองตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4

ประกันไอลิงค์

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบคู่การลงทุนที่ได้รับมากกว่าความคุ้มครอง ด้วยประกันที่มีความยืดหยุ่น เพราะสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้เหมาะกับตัวคุณเองได้ตามแบบที่คุณเป็น

iLink ที่จะทำให้คุณพบว่าประกันชีวิตควบคู่การลงทุนนั้นมีความเปลี่ยนไป

ความคุ้มครองสูงกว่า ยืดหยุ่นกว่า ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณได้ วางแผนทางการเงินตามแบบที่คุณเป็น

iLink ที่จะทำให้คุณพบว่าประกันชีวิตควบคู่การลงทุนนั้นมีความเปลี่ยนไป

iLink ปกป้องคุณมากกว่า ด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมที่ตอบโจทย์กับทุกมิติด้านความคุ้มครอง

iLink ที่สุดของประกันเพราะมีความคุ้มครองหลากหลาย

สัญญาเพิ่มเติม UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่หลากหลายสำหรับประกัน iLink สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองได้มากกว่าเดิมทั้งสุขภาพและโรคร้าย โดยซื้อแนบกับสัญญาหลัก iLink

iLink ที่สุดของประกันเพราะมีความคุ้มครองหลากหลาย

TPDLink

สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจนเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จนไม่สามารถทำงานได้แบบปกติ โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อนชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกัน

Click more

CashLink

สัญญาเพิ่มเติมที่ชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วัน พร้อมค่าชดเชยพิเศษสูงสุด 2.5 เท่า เมื่อเข้ารับการผ่าตัดและหัตถการ

Click more

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์ iLink

ผู้ขอเอาประกันภัยเพศชายอายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 2 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) 50,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์ iLink

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง iLink

 • ให้ความคุ้มครองมากกว่า : ด้วยความคุ้มครองที่เลือกได้สูงสุดถึง 280 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • เลือกความคุ้มครองได้หลากหลาย : ด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR
 • พิ่มมูลค่าผลตอบแทน : ด้วยโบนัสสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4
 • บริหารจัดการง่ายกว่า : ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต/หยุดพักชำระเบี้ยได้โดยความคุ้มครองยังอยู่
 • สะสมความสุขได้มากขึ้น : สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยเบี้ยประกันเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 1
 • คุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก : การันตีความคุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก แม้ว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอ
 • วางแผนได้ตามใจ : โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขสรรพากร

เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ iLink

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครบอายุ 85 ปี
 • งวดชำระเบี้ยประกันเป็นแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม UDR ได้

กรณีที่บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
  นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

FAQ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับ iLink

ตอบ : ใช่ ต้องชำระเบี้ยต่อเนื่อง 5 ปี โดยยึดเงื่อนไขดังนี้

 • ไม่เคยหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย และได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวดต่อเนื่อง 5 ปี และ
 • ไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และ
 • ไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

ตอบ : มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุน คือ ผลรวมของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก เพื่อความคุ้มครองและมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลทุนของเบี้ยประกันภัย เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ

ตอบ : สามารถเพิ่ม-ลดทุนได้

กรณีเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเท่าความคุ้มครองสูงสุดให้ใช้เงื่อนไขอายุ ณ วันเริ่มสัญญา

กรณีลดจำนวนเงินเอาประกัน ให้ดูที่อายุปัจจุบันที่ยื่นคำขอ

แต่การเพิ่ม-ลดทุนของสัญญาหลักอาจจะกระทบกับสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม

ตอบ : สามารถทำได้ โดยเลือกได้ว่าจะเลือกแนบสัญญาเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่ แต่การแนบสัญญาเพิ่มเติมสามารถเลือกแนบได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ในครั้งแรกเท่านั้น

ตอบ : เบี้ยประกันในส่วนของ Target Premium ที่ลูกค้าชำระเข้ามาตามการชำระรายงวดที่เลือกไว้ จะคงที่ตลอดอายุสัญญาและไม่มีการปรับเพิ่ม แต่ค่าการประกันภัยแต่ละสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทหักออกจากหน่วยลงทุนในแต่ละเดือน จะมีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ

ตอบ : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม UDR เพิ่มเติมได้ จะซื้อเพิ่มได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ในครั้งแรกเท่านั้น