แผนประกันกลุ่มสำเร็จรูป
แผนประกันกลุ่มสำเร็จรูป

แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

อาการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงานแบบที่เราไม่คาดคิด แถมยังไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้อีกด้วย ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มจากกรุงไทย-แอกซ่า จะช่วยให้พนักงานได้รับสิทธิการรักษาที่ดีขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานของคุณได้

สิทธิประโยชน์หลักของประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

สามารถเลือกสลับแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองให้เหมาะสมได้

เป็นสวัสดิการที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน

รับสิทธิ์ง่าย ๆ เพียงแสดงบัตรประชาชน เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในเครือกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

คลิกติดต่อเรา

มีระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี

ผู้เอาประกันภัยมีอายุ
16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

มีจำนวน
10 คนขึ้นไป

มีความคุ้มครองหลากหลายประเภทธุรกิจ

มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

1.รับประกันภัยอายุ 16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี (ต้องเป็นพนักงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลา)

2.จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป (ณ วันเริ่มทำสัญญา)

3.อัตราค่าเบี้ยประกันภัย จะถูกคิดตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกันภัย และจะขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ

4.ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร และช่องทางการชำระเงิน

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก) 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรอบสำเนาถูกต้อง
 • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่จะทำประกันทั้งหมด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก 
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • หนังสือสัญญาแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement : DSA)
 • เอกสารแบบฟอร์มการขอความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสำหรับสัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Consent and Acknowledge Form)
 • สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม “บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต”

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ สำหรับการทำประกันกลุ่ม

 • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
 • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันชีวิต และสุขภาพพนักงาน สำหรับสมาชิก (กรณีจำนวนสมาชิกต่ำกว่า 50 ท่าน)
 • หนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม
ประกันกลุ่ม electronic

Group Insurance Electronic Card

บัตรประกันกลุ่ม Electronic

ไม่ต้องพกบัตรแข็ง อุ่นใจตลอดเวลา

คลิกดูรายละเอียด คลิกติดต่อเรา

สิทธิพิเศษที่จะได้รับเมื่อทำประกันกลุ่ม

สิทธิพิเศษเมื่อทำประกันกลุ่ม

TeleHealth

ปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์

คลิกดูรายละเอียด

Care Coordination

เราแคร์คุณยิ่งกว่าใคร

คลิกดูรายละเอียด

Second Medical Opinion

มีบริการขอความเห็นที่ 2 จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ>

คลิกดูรายละเอียด