ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำเร็จรูป
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำเร็จรูป

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงภาวร จากการเกิดอุบัติเหตุแบบครอบคลุม คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองเมื่อถูกฆาตรกรรม ถูกลอบทำร้าย รวมถึงคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ มีค่ารักษาพยาบาลให้จากอุบัติเหตุ

สิทธิประโยชน์ของประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำเร็จรูป

แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์กับความต้องการของธุรกิจคุณ

เลือกสลับแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองให้เหมาะกับองค์กรคุณได้

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สูญเสียอวัยวะ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

คลิกติดต่อเรา

มีระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี

ผู้เอาประกันภัยมีอายุ
16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

มีจำนวน
5 คนขึ้นไป

มีความคุ้มครองหลากหลายประเภทธุรกิจ

Group PA Classic

Group PA Classic

Group PA Platinum

Group PA Platinum

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.รับประกันอายุ 16-64 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี (ต้องเป็นพนักงานประจำ และปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา)

2.ผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คนขึ้นไป ณ วันที่เริ่มทำสัญญา

3.ค่าเบี้ยประกันภัยจะคิดตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกัน และขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยจากบริษัทประกันด้วย

4.เป็นการชำระเบี้ยประกันแบบรายปี

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร และช่องทางการชำระเงิน

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก) 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรอบสำเนาถูกต้อง
 • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่จะทำประกันทั้งหมด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก 
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • หนังสือสัญญาแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement : DSA)
 • เอกสารแบบฟอร์มการขอความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสำหรับสัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Consent and Acknowledge Form)
 • สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม “บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต”

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ สำหรับการทำประกันกลุ่ม

 • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
 • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันชีวิต และสุขภาพพนักงาน สำหรับสมาชิก (กรณีจำนวนสมาชิกต่ำกว่า 50 ท่าน)
 • หนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม